Ein Gweledigaeth

Cysylltu Cylchoedd Bywyd

Golyga claddedigaeth yn y goedwig y bydd person (yn llythrennol) yn dod yn rhan ohoni.  Trawsffurfir y corff i fod yn rhan o gylchoedd newydd o fywyd, oherwydd fel mae’r corff yn pydru, mae’n bwydo ffurfiau o fywyd meicrosgopic yn y pridd. Yn eu tro maent hwy yn bwydo ffwng, a’r ffwng yn marw a bwydo gwreiddiau’r coed.

Anghofiwch y cynrhon a’r trychfilod a welwch mewn ffilmiau arswyd, does dim anghynnes yn digwydd yn y goedwig.

Trwy gydol ein bywydau, rydym yn creu sustemau cymhleth o foleciwlau organaidd.  Wedi’r gladdedigaeth, bydd y moleciwlau cymhleth hyn yn dod ar gael i ffurfiau eraill o fywyd.  Nid yw amlosgi yn garedig wrth yr amgylchedd, mae’n troi’r proteinau sydd yn y corff yn ocsidiau o garbon a nitrogen, sy’n codi i’r awyrgylch ac yn ychwanegu at broblemau nwyon effaith tŷ gwydr.  Mae claddedigaeth yn y goedwig yn rhan o’r ateb i’n argyfwng ecolegol.

Ein ethos yw parch at pob bywyd, gyda’r dealltwriaeth fod pob ffurf ar fywyd yn gysylltiedig.

Rydym yn cydnabod marwolaeth fel rhan anatod o fywyd ac yn derbyn marwolaeth fel ffordd i’r corff droi’n ffurfiau newydd ar fywyd. Rydym yn cynnal y galarwyr a’r rhai sy’n wynebu marwolaeth drwy eu hysgogi i dderbyn heddwch a chytgord y goedwig fel eli sy’n lleddfu.

Mae gofalu am bobl yn cynnwys derbyn y rhai sydd ag anhawsterau corfforol, meddyliol ac ariannol.  Golyga dderbyn gwahaniaethau rhwng unigolion, sustemau crefydd a diwylliant, gan gymeradwyo creadigedd a dysg.  Gofynnwn yn daer, felly, i bawb sy’n ymweld â’r goedwig I barchu’r amgylchedd a pheidio ag achosi niwed i unrhyw ffurf ar fywyd sydd o’u hamgylch.

Mae ein dulliau yn organig: rydym yn compostio ac yn ail-gylchu ac yn ymwrthod â chemegau.  Rydym yn prynu’n lleol pan mae’n bosib, yn ail-ddefnyddio popeth a allwn, ac yn gyndyn o ddefnyddio adnoddau nas gellir eu hadnewyddu.  Rydym yn ceisio meithrin bioamrywiaeth, gan glodfori harddwch ac amrywiaeth Natur.

Mae pob agwedd o’n Gweledigaeth i’w darganfod ym mhedair bwriad yr Elusen, sef:

  1. Cynnig coedlan fel adnodd i’r cyhoedd;
  2. Addysgu am ein coedwigoedd brodorol;
  3. Cynnig a chadw safle claddedigaethau gwyrdd;
  4. Ymgeledd i alarwyr.

Ein gobaith yw, yn y tymor hir, y bydd Ymddiriedolaeth y Goedwig Dragwyddol yn gallu rhannu’r weledigaeth hon, gan gynorthwyo mudiadau a grwpiau eraill i sefydlu eu coedlannau claddedigaethau gwyrdd eu hunain, lle mae coed a bywyd gwyllt yn cael eu gwarchod ochr yn ochr â phobl.