Costau

Rhestr o’n Gwasanaethau Blaendal (ni ellir ei ad-dalu) Ffi gwasanaeth Cyfraniad awgrymedig Cyfanswm ffi gwasanaeth + cyfraniad
Llain claddedigaeth sengl 12.5m sgwâr £250 £850 £450 £1300
Llain claddedigaeth dwbl 25m sgwâr £500 £1700 £900 £2600
Llain llwch 4m sgwâr £250 £320 £240 £560
Llwch (bach) 1m sgwâr £150 £120 £270
Llwch ychwanegol ar safle bedd presennol £50 £60 £110
Anifail anwes – ci bychan/cath fechan (heb arch) £80 £60 £140
Ci maint canolig (heb arch) neu anifail anwes bychan mewn arch £130 £80 £210
Ci mawr (heb arch) neu gi o faint canolig mewn arch £180 £100 £280
Ci mawr mewn arch £180 £120 £300
Plannu coeden (o’n meithrinfa goed) £60 Croesawir cyfraniadau £60
Cerrig beddi – llechi Cymru (enw a dyddiad) £60-£120 Croesawir cyfraniadau £60-£120

Dyma ein manylion banc:

Enw’r cyfrif: The Eternal Forest Trust (er mae’n bosibl mai dim ond Eternal Forest wnaiff ffitio yn y blwch e-fancio); cod didoli 16-58-10, rhif cyfrif 20010516.

Claddu corff

Mae hyn yn cynnwys clirio’r llain, cloddio’r bedd a pharatoi lle addas o’i amgylch ar gyfer y galarwyr a cewch ddefnyddio ein helor o wiail a phren i gludo’r ymadawedig at y bedd. Byddwn hefyd yn bresennol yn ystod yr angladd, yn ail-lenwi’r bedd ac adfer y safle gan ail-blannu planhigion coedwigol megis rhedyn ac, os dymunir, plannu coeden frodorol.

Nid yw’r taliad yn cynnwys y canlynol: yr arch neu liain amwisg, nac ychwaith y gwasanaethau a ddarperir fel arfer gan ymgymerwr angladdau; offeiriaid neu weinyddion, cerddorion neu unrhyw berson proffesiynol arall; carreg goffa ar y bedd.

Gwirfoddol yw’r cyfraniad ariannol, ac o’r herwydd, nid yw’r swm yn bendant. Ond dibynna’r Elusen ar roddion, felly gofynnwn i chwi fod yn hael. Defnyddiwn y dull hwn o brisio’n gwaith oherwydd mai elusen ydym, ac rydym am i’n gwasanaethau yn y goedwig fod mor fforddiadwy â phosib i bawb. Mae llawer o’r rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau’n drethdalwyr, ac yn caniatáu inni hawlio Rhodd Cymorth.

Llwch o’r amlosgfa

Mae hyn yn cynnwys clirio a chloddio’r llain, bod yn bresennol yn ystod y claddu, ac adfer y llain wedi’r gladdedigaeth.

Mae ffi ychwanegol i’w thalu os dymunwch inni blannu coeden (ar gael ar leiniau mawr yn unig). Mae’r coed rydym yn eu cynnig i’w plannu wedi’u tyfu’n lleol. Gofynnwch i ni am gyngor ar ba goeden i’w dewis ar gyfer eich llain.

Nid yw’n cynnwys carreg goffa ar y bedd.

Anifeiliaid Anwes

Gellir claddu anifail anwes mewn llain sy’n perthyn i’w feistr, neu mewn lleiniau arbennig ar gyfer anifeiliaid anwes.

Gall y rhai sydd wedi archebu llain ar gyfer eu hunain yn y dyfodol, neu rai sydd wedi gofalu am anifail rhywun sydd wedi’i gladdu yn y goedwig, gladdu’r anifail anwes eu hunain yn eu llain, wedi iddynt gysylltu â ni i wneud trefniadau. Os nad oes angen cymorth arnoch, ni fydd ffi yn daladwy, ond buasem yn gwerthfawrogi rhodd. Mae angen inni gael gwybod cyn i anifail anwes gael ei gladdu.

Talu’n Awr, Marw’n Hwyrach

Ffoniwch ni i drafod prisiau ein gwasanaethau. Os ydych yn archebu’ch angladd ymlaen llaw, gellir rhannu’r gost dros gyfnod o flynyddoedd gyda’n cynllun Talu’n Awr, Marw’n Hwyrach, sy’n caniatáu ichi ddefnyddio’ch llain o’r diwrnod mae eich archeb sefydlog gyda’r banc yn dechrau. Gallwn bob amser ddod o hyd i ffordd i chi allu fforddio claddedigaeth yn Noddfa Boduan.

Rhif ffôn: 01758 612 006 neu e-bost: eft@eternalforest.org